Obchodné podmienky webu hadzega.sk pre HADŽEGA s.r.o.

O tom ako spracovávame Vaše osobné údaje sa dozviete TU >>

Zaplatením objednávky programu súhlasí užívateľ s nižšie uvedenými podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá, ktoré sú v nich uvedené.

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Poskytovateľom služieb zdravého stravovania a životného štýlu na serveru www.hadzega.sk je spoločnosť HADŽEGA s.r.o. so sídlom Mierová 526/4, 049 32 Štítnik. IČO: 52 269 868 jednajúci v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Poskytovateľ“ / „Predávajúci“).

1.2. Užívateľ webu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uhradila objednávku programu Poskytovateľa (ďalej len „Užívateľ“ / „Kupujúci“)

  1. Predmet služby

2.1 Predmetom služby je právo Užívateľa na poradenstvo a vzdelávanie v oblasti výživy a zdravého životného štýlu a ďalšie služby Poskytovateľa, ktoré sú ponúkané na serveri Poskytovateľa (ďalej „program“).

Predmetom služby, ktorá je ponúkaná na serveri www.hadzega.sk sú nasledovné služby a produkty:

a) Online odborná výživová konzultácia v cene 14 €

b) Jedálniček na mieru (elektronická verzia) v cene 69 €

c) Jedálniček na mieru (papierová verzia) v cene 74 €

d) Kniha Chudnutie na mieru (papierová verzia) v cene 13,73 €

e) Kniha Chudnutie na mieru (elektronická verzia) v cene 10,74 €

...

Bližšie informácie o spôsobe platby za mesačné členstvo v Online výživovej poradni Dr. Hadžega sa nachádzajú v bode č. 8 týchto obchodných podmienok.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny konečných cien ponúkaných produktov uvedených na serveri hadzega.sk.

  1. Rozsah služby

3.1. Uhradením ceny programu získava Užívateľ právo pre prístup do zabezpečenej  členskej sekcie Poskytovateľa, kde mu budú poskytnuté vzdelávacie informácie za účelom zmeny stravovacích zvyklostí a zlepšenia fyzickej kondície.

3.2 Zaväzujem sa, že budem poskytovateľovi po dobu čerpania služieb poskytovať, len pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave a telesnej kondícii (platí iba pre Užívateľov, ktorí využívajú službu Online výživová konzultácia a Jedálniček na mieru). V tomto smere pred poskytovateľom nezamlčím žiadne podstatné okolnosti; som si vedomý (a), že ide o podstatnú podmienku na riadne poskytovanie služieb a nerešpektovanie tohto vyhlásenia môže mať nepriaznivé účinky na moje zdravie.

3.3 Prehlasujem, že som si vedomý (a), že obsahom programu je nutričné ​​a iné odborné poradenstvo na zachovanie alebo zlepšenie telesnej kondície, nie zdravotnej služby (cieľom programu nie je odstránenie choroby alebo chorobných stavov). Program nenahrádza lekársku starostlivosť. Beriem na vedomie, že ak trpím na určitú chorobou alebo užívam akékoľvek lieky, mal (a) by som sa o účasti na programe poradiť so svojím lekárom a riadiť sa jeho pokynmi. To isté platí v prípade diétnych zmien. Beriem na vedomie, že služby v rámci programu mi budú poskytované odborne a na základe aktuálnych vedeckých poznatkov a poskytovateľ zodpovedá za poskytovanie služieb týmto spôsobom. Nezaručuje sa však, že sa dosiahne zamyslenej úpravy hmotnosti alebo iného cieľa, ktorý ma motivoval k účasti v programe. Som oboznámený (a) s tým, že sa výsledky dostavujú postupne počas celej doby využívania programu a podstatnou podmienkou dosiahnutia výsledkov je dodržiavanie odporúčaní poskytovateľa. Som si vedomý (á) toho, že poskytovateľ neberie zodpovednosť za spôsobenie prípadnej zdravotnej újmy alebo za nedosiahnutie mnou stanovenými cieľmi.

3.4 Bod 3.2, 3.3 týchto Obchodných podmienok je platný iba pre Užívateľov, ktorí využívajú službu Online výživová konzultácia a Jedálniček na mieru. Užívateľ, ktorí si zakúpi knihu alebo e-knihu Chudnutie na mieru neposkytuje Poskytovateľovi žiadne informácie o svojom zdravotnom stave ani o telesnej kondícii.

  1. Práva a povinnosti Užívateľa

4.1. Užívateľ je povinný uhradiť cenu programu, ktorá je stanovená na webových stránkach Poskytovateľa a to bezhotovostne (buď na základe priamej platobnej brány alebo bankovým prevodom).

4.2. Užívateľ má pravo využívať služby objednaného programu.

4.3. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá uvedené v článku 10 – Ochrana autorských práv.

  1. Objednávka

5.1 Kupujúci prehlasuje, že sa na serveri Poskytovateľa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky. Kupujúci objednáva predmet kúpi vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Znamená to, že predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpi program vrátane všetkých bonusov a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke Poskytovateľa a, že s týmito podmienkami súhlasí. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na webových stránkach Predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky.

  1. Kúpna cena, daňový doklad

6.1. V prihlasovacom formulári na webovej adrese Poskytovateľa Kupujúci nájde všetky ceny produktov a služieb. Ceny sú uvedené, ako konečné. Predávajúci nie je plátcom DPH.

6.2. Daňový doklad

Daňový doklad  bude Kupujúcemu vystavený na základe uhradenej zálohovej faktúry. Daňový doklad slúži ako doklad o zakúpení programu.

  1. Spôsob a forma platby

7.1. Spôsob platby
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti platieb
a) Online platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovým prevodom: Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank, ČSOB, Tatrabanka a ďalšie.

7.3. Forma platby
Platbu je možné vykonať jednorázovo alebo formou mesačných úhrad členstva v prípade  programu, ktorého zameraním a cieľom sú dlhodobé služby vytvorené na základe mesačných platieb.

7.4. Bonusy
Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok budú poskytnuté v priebehu programu a to za podmienky, že bude objednávka riadne uhradená a kupujúci v garančnej lehote nepožiadal vrátenie peňazí.

8. Opakované platby

8.1. 14 denná skúšobná verzia členstva

V prípade, že je predmetom kúpi "Online výživová poradňa Dr. Hadžega" 14 denná skúšobná verzia členstva, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automaticky opakovanú platbu (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje pri objednávke skúšobnej verzie členstva zaplatiť členský poplatok 1 Euro na obdobie 14 dní. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby bol každých 30 dní (od vypršania 14 dennej skúšobnej verzie členstva) automaticky strhnutý pravidelný fixný členský poplatok (v dopredu jasne uvedenej výške) z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada a to po celú dobu trvania členstva v klube.

 

8.2. Opakovaná 30 denná fixná platba

V prípade, že predmetom kúpi je “Online výživová poradňa Dr. Hadžega” s pravidelným 30 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatickú opakovanú platbu kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 60 Eur mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v dopredu jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (od začiatku dátumu objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

8.3. Opakovaná 90 denná fixná platba

V prípade, že predmetom kúpi je “Online výživová poradňa Dr. Hadžega” s pravidelným 90 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatickú opakovanú platbu kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 180 Eur každých 90 dní) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v dopredu jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (od začiatku dátumu objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

8.4. Opakovaná ročná fixná platba

V prípade, že predmetom kúpi je “Online výživová poradňa Dr. Hadžega” s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k uhradeniu členského poplatku automatickú opakovanú platbu kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 720 Eur ročne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v dopredu jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (od začiatku dátumu objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

8.5. Upozornenie na automatickú platbu

V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o fixnej výške pravidelného mesačného poplatku i spôsobu, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplníte objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašleme vám do 2 pracovných dní od potvrdenia prvej platby potvrdenie o založení opakovanej platby a to prostredníctvom emailu uvedeného vo vašej objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým strhnutím platby je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený na email uvedený v objednávke spolu s jasnou informáciou, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

8.6 Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby

Svoje členstvo v Online výživovej poradni Dr. Hadžega môže kupujúci kedykoľvek ukončiť jedným kliknutím cez formulár priamo v členskej sekcii alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese tomas@drhadzega.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok sa nadaľej nebude z platobnej karty strhávať. Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) nenávratne deaktivovaný.

9. Garancia vrátenia peňazí

9.1. Za svoje produkty HADŽEGA s.r.o. ručia zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí.

9.2. Pri objednávaní programu jedálnička má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a to v nasledujúcich lehotách:

(a) Program Jedálniček na mieru (platí iba pre papierovú verziu produktu) najneskôr do 30 dní od začatia programu.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na email: tomas@hadzega.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a to z priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene jedálnička na mieru. Čiastka bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu odobraná možnosť pokračovať v zakúpenom programe (tj. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu jedálniček na mieru v celej jeho komplexnej papierovej verzii a to na vlastné náklady).

(b) Program Viscerálna analýza najneskôr do 30 dní od začatia programu.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na email: tomas@hadzega.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a to z priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene viscerálnej analýzy. Čiastka bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

(c) Program Online odborná výživová konzultácia najneskôr do 30 dní od začatia programu.

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na email: tomas@hadzega.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a to z priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene viscerálnej analýzy. Čiastka bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Podmienky platia Online odbornú konzultáciu pre chudnutie, zdravie i pre výživu detí.

d) Program Kniha Chudnutie na mieru najneskôr do 30 dní od zakúpenia

Odstúpenie je možné vykonať elektronickou formou na email: tomas@hadzega.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupujete a to z priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene knihy Chudnutie na mieru. Čiastka bude Kupujúcemu vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom. Podmienky platia pre knihu Chudnutie na mieru v papierovej verzii.

9.3. Prípadné reklamácie alebo námietky môže kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou prostredníctvom emailu tomas@hadzega.sk. Pre podanie reklamácie či námietky nie je predpísaný zvláštny formulár, z vyjadrenia Kupujúceho musí iba vždy vyplývať dôvod jeho reklamácie či námietka a forma akou vybavenie reklamácie požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Poskytovateľ najneskôr do 30 dní od jej obdržania, s tým, že Užívateľ o tom bude vyrozumený emailom a v prípade, že Poskytovateľ Užívateľovi úplne nevyhovie, svoje rozhodnutie odôvodní.

 

10. Práva a povinnosti Poskytovateľa

10.1. Poskytovateľ má povinnosť vytvoriť prístup do Online výživovej poradni Dr. Hadžega v elektronickej forme Užívateľovi do 3 dní po zaplatení programu.

10.2. Poskytovateľ má právo predčasne ukončiť bez náhrady program Užívateľa za predpokladu, že Užívateľ bude porušovať článok 10 týchto podmienok.

10.3. Objednaním programu udeľujem Poskytovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súvislosti s poskytovaním objednaných služieb. Za účelom vedenia evidencie klientov je poskytovateľ oprávnený spracovať moje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje. Za účelom vstupnej diagnostiky, vypracovania jedálnička a ďalších služieb, ktoré som si objednal (a), je poskytovateľ ďalej oprávnený spracúvať údaje o mojom zdravotnom stave a fyziológii, ktoré poskytovateľ alebo im poverená osoba zistí vyšetrením. Osobné údaje je poskytovateľ oprávnený spracovávať po celý čas, kedy mi poskytuje služby. Poskytovateľ je oprávnený využiť moje osobné údaje v anonymnej podobe na štatistické, vedecké a vzdelávacie účely. Beriem na vedomie, že poskytovanie všetkých osobných údajov je dobrovoľné, je však podmienkou riadneho poskytovania objednaných služieb. Poskytovateľ je oprávnený spracovať moje osobné údaje sám, prostredníctvom spoločnosti HADŽEGA s.r.o., IČO: 52 269 868, so sídlom Štítnik, Mierová 526/4, PSČ: 049 32.

Vyslovujem súhlas so zasielaním informačných e-mailov a tlačovín v súvislosti s predmetom objednaných služieb (novinky, pozvánky, zvýhodnené ponuky atď.) Na elektronickú adresu, ktorú ste poskytovateľovi poskytol (a), a to po dobu uchovávania mojich osobných údajov. Informačný e-maily a tlačoviny je mi oprávnená zasielať ktorákoľvek osoba, ktorá je oprávnená spracovať moje osobné údaje. Som oprávnený (a) súhlas so zasielaním informačných e-mailov kedykoľvek odvolať písomným oznámením poskytovateľovi alebo iným spôsobom ustanoveným zákonom.

10.4. Užívateľ nemá v prípade úplného alebo čiastočného nevyčerpania objednaných služieb nárok na vrátenie ceny služieb za minulý čas, kedy zakúpený program nevyužíval.

10.5 Užívateľ nemá v prípade výpadku serveru žiadny nárok na finančnú kompenzáciu alebo vrátenie zaplateného poplatku. Poskytovateľ je povinný vynaložiť nevyhnutné úsilie na odstránenie technických problémov serveru.

11.Ochrana autorských práv a dobrého mena Poskytovateľa               

11.1. Programy sú autorským dielom Poskytovateľa a ten neposkytuje Užívateľovi právo šíriť dielo ďalej akýmikoľvek cestami elektronickej, či inej komunikácie alebo ich akýmikoľvek iným spôsobom zverejňovať alebo poskytovať tretím osobám.

11.2. Užívateľ sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám žiadne materiály a stravovacie plány, ktoré získal v členskej sekcii Online výživovej poradni Dr. Hadžega a boil mu vytvorený Poskytovateľom.

11.3. V prípade preukázaného porušenia tohto článku 10 zaplatí Užívateľ Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 6 000 €.

11.4. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo ohroziť dobré meno Poskytovateľa, najmä zverejňovať nepravdivé informácie či neobjektívne hodnotenie jeho služieb. Užívateľ sa ďalej zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek nekalo súťažného jednania, a to vrátane odradzovania záujemcov o zakúpenie programu. V prípade nedodržania tejto povinnosti zaplatí Užívateľ poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 €.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. V zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov Užívateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ uchováva vo svojej databáze údaje vložené Užívateľom pri objednávke programu a že je oprávnený tieto údaje spracovávať pre účely obchodných vzťahov s Užívateľom a neposkytovať ich tretím osobám. Tento súhlas sa udeľuje po celú dobu trvania obchodného vzťahu s Poskytovateľom, keď nestanoví zvláštny zákon dlhšiu lehotu. Užívateľ berie na vedomie, že jeho práva sú zakotvené v § 12 a § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

12.2. Sú alebo keď budú jednotlivé ustanovenia týchto zmluvných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia v platnosti. Takto vzniknutá medzera bude nahradená úpravou zodpovedajúcou účelu a zmyslu týchto podmienok.

12.3. Tieto podmienky a vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právom Slovenskje republiky.

12.4. Akákoľvek komunikácia medzi Poskytovateľom a Užívateľom prebieha formou elektronickou pošty (emailu).

12.5. Tieto podmienky užívania nadobúdajú účinnosť 1.11.2021. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky užívania kedykoľvek zmeniť a o tom bude Užívateľ vyrozumená najmenej s mesačným predstihom pred nadobudnutím zmeny účinnosti podmienok užívania a bude mu daná možnosť zmluvu s Poskytovateľom z tohto dôvodu zrušiť.